O Stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi 
"Otwórzmy Świat" istnieje prawnie od 11/05/2009 roku.
Cele i zadania oraz metody i formy działania Stowarzyszenia opierają się na dokumentach chroniących prawa osób niepełnosprawnych, doświadczeniach istniejących stowarzyszeń o charakterze charytatywnym i społecznym, służących osobom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom, a także wynikają z doświadczeń własnych osób tworzących to stowarzyszenie. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.Podejmowane działania: 


a) poprawa jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wymagających opieki innych, w sferze zdrowotnej, socjalnej, edukacyjnej, zawodowej i społecznej.
b) troska o dostęp osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi do świadczeń zdrowotnych, diagnostyki, korzystania z różnych form oraz metod leczenia i rehabilitacji.
c) utworzenie i prowadzenie placówek dla osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, minimalizujących ich izolację społeczną, gdzie każdy mógłby realizować się i znaleźć własne miejsce w świecie.
d) stworzenie w perspektywie domu, mieszkań chronionych z zapleczem aktywizacji zawodowej dla osób  z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, gdzie mogłyby one przebywać czasowo lub na stałe.
e) tworzenie grup wsparcia, punktu konsultacyjnego, poradnictwa prawnego dla osób autystycznych, ich rodzin i prawnych opiekunów.
f) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, urzędami, zakładami pracy i innymi w sprawach Stowarzyszenia dla lepszej koordynacji działań.
g)  współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
h)  korzystanie z pomocy wolontariuszy.
i) dążenie do integracji osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałanie objawom dyskryminacji tych osób i ich rodzin.
j) upowszechnianie wiedzy o autyzmie i chorobach pokrewnych w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet) podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie.
k)  prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej, organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń, a także udział członków Stowarzyszenia w tego typu wydarzeniach w innych ośrodkach.
l)  utworzenie biblioteczki i banku informacji na temat autyzmu i zagadnień pokrewnych, wydawanie własnych materiałów.
m) organizowanie imprez integracyjnych, spotkań okazjonalnych, wyjazdów rekreacyjno-kulturalnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, turnusów rehabilitacyjnych.


Władze Stowarzyszenia:
- Walne Zgromadzenie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
O nas w mediach: